Förbättring och effektivisering: Effektivisering av tillverkningsprocesser, automatisera eller förbättra materialflöden, uppföljning av kostnads- och effektivitetskalkyler över produktion. Exempelvis ta fram lösningar för förbättrad borrspånsuppsugning i borrningsmaskiner. En praktikant har fått i uppgift att undersöka möjligheter att ta fram/köpa in en ny utrustning inom en tillverkningsprocess för en given delprodukt. Nuvarande metod för tillverkning av delprodukten är väldigt dyr och komplicerad för företaget och praktikanten undersöker billigare och enklare tillverkningsalternativ genom att göra konkurrens- och marknadsanlyser för instrumentet.

Kartläggning och utredning: Kartlägga monteringsmoment för effektivisering av produktionen, analysera resultat för att komma på bättre slipningsmetoder på arbetsplatsen eller organisera materialflytt genom undersökning av vilka av de material företaget köper in som kan tillverkas på plats. Arbete med dokumentationsingenjörer och uppdatering av ritningar från verklig produktionsanläggning till ritningar till datorsysteme

Manualer och instruktioner: Säkerställa att arbetsmanualer följs på ett enhetligt sätt. Exempelvis ta fram instruktioner och ritningar för mätningsprocesser vid olika stationer på arbetsplatsen eller uppdatera arbetsinstruktioner med illustrationer. Analysera vad som kan stå i en specifikation som styr hur en färdig produkt ska se ut och vilka standarder den ska uppfylla när den lämnar fabrik och resultatet av detta var ett dokument som motsvarade en sådan specifikation.

Utvärdering: Exempelvis utvärdera om en ny maskin behöver köpas in eller tillverkningsprocesser bör ändras.

Produktion: Exempelvis tillverka kablar och löda för att sedan hjälpa till att installera systemen i bilar. driva ett eget projekt där praktikanten hjälpt till att utveckla ett system för att hantera mjuka lyftredskap i produktion.

Analys: Flödes- och processanalyser, uppdatering av flödesscheman, arbetsplatsdispositionering och trafikanordningsplaner. Exempelvis följa en artikel/produkt/service genom hela processen (inköp-lager-försäljning-transport). Analys av hårdmetallkvalitet genom av mätning av hårdhet, seghet, densitet samt optisk avsyning. Instrument som används är utrustning för diamantintryck, mikroskop för mätning, böjbrottsutrustning samt lupp för avsyning, resultaten förs in i excelfiler för uträkning och presentation av resultaten. Fått hjälpa till i en del utvecklingsprojekt och framtagande av beräkningsunderlag för ljud och vibrationsanalyser.

• Test: Utprovning av koncept på nya tekniklösningar. Utprovning och loggning av nya produkter. Mätningar på rör inklusive korrosion, repprov och dimensioner. Kontrollmätning av produkter producerade i verkstaden. Dokumentera testutrustning. Hållfastighetstest av blöjor och test av uppsugningsförmågan hos hushållspapper. Göra kablage (löda koppartråd till kontakter), Tillverka en spänningsmätare för sensorer (löda kretskort), Testa telematikenheter för certifiering utomlands. Göra kvalitetstester på produkter och skriva instruktioner för hur produkterna ska kopplas och vad som bör testas.

• 3D & CAD: CAD-ritningar, 3D-animering och modellering. Exempelvis ritningar åt robotarmsplattor, monteringsinstruktioner i animeringsprogram, förpackningsdesign eller bygga 3D-prototyper av byggen.

• Kalibrering och revalidering: Delta i det operativa arbetet gällande kalibrering och revalidering vid läkemedelstillverkning. Utvärdera olika kalibreringsmetoder man använder inom företaget i syfte att hitta den metod som är allra bäst.

• Besök & Medverkan: Medverkan på flera produktionsanläggningar för fjärrvärme, dels befintliga och även de som byggs ut just nu. Möten med energiföretagets IT-ingenjörer för att visa på hur de olika anläggningar kommunicerar med varandra. Leverantörsaudit: vara med på förberedelse, genomförande på plats hos leverantören och aktivitetslista efteråt. Leverantörsförhandlingar: vara med på förberedelse, genomförande på plats hos leverantören och aktivitetslista efteråt.

• Produktionsflöde: Gått igenom alla ingående artiklar till motorlinan och bestämt vilken typ av smålåda varje artikel ska ligga i. Denna lista har varit grunden för det fortsatta arbetet med nya linans flöde. Praktikant och handledare har sedan parallellt skissat upp flödena och planerat in alla material i lämpliga ställage. Detta har i sin tur varit grunden vid framtagandet av layouten .

• PET-Multipurpose: Arbeta med LEAN i tillverkningen av ett givet läkemedel. Praktikanten arbetar framförallt operativt i tillverkningsprocessen och är delaktig i tidsmätning av processen (hanterar tillhörande IT-system för inmatning av data). Mäta hur lång tid de olika momenten tar från pulver till färdigt läkemedelspiller.