• Ritningar: Bistå vid framställning av ritningar och göra beräkningar med hjälp av arkitekt. Beställa ritningar.
  • Kartläggning: arbete med en komplett energikartläggning av fastigheter där följande ingått, en komplett kartläggning av mätare och avtal, utredning kring hur vidaredebiteringen kan optimeras samt kartläggning och förslag på optimering av abonnemang vilket resulterat i besparingspotential på 250 -300 000 tkr/år.
  • Modellering: Ta fram modeller av byggnader.
  • Planering och projektering: Exempelvis planera en parkanläggning på ett industriområde, ta fram underlag för hur en tankstation för biogas borde byggas, designa en återvinningsstation för kärlsortering inklusive kostnadskalkylering och ritningar. Studera befintliga parkeringshus och ta fram förslag på hur kan man bygga denna typ av hus på alternativa sätt (kostnadseffektivitet, hållbarhet och lönsamhetsperspektiv). I uppgiften ingick hänsynstagande till miljöcertifieringskrav och en inhouse arkitekt hjälpte sedan till och tog fram ritningar på de presenterade förslagen.
  • Allmänt: Delta vid inköp av material, vara med på byggen och följa arbetet och platschefen, assistera vid mätuppdrag, jobba med rapportskrivning, identifiera nytt möjligt prospekt, ta fram lämplig målgrupp, märka ut enskilda vägar.
  • Fastighetsutveckling: Undersöka hur man kunde bygga om och förnya ett redan befintligt bostadsområde. Praktikanten arbetade med projektet parallellt som utvecklingsavdelningens egna team arbetade med det. Projektet innehöll ett särskilt fokus på cykelvägar samt hur grönområden kunde integreras på än bättre sätt i området.
  • Förbättringsarbeten: Studier av 5S modellen inom byggbranschen; Sortera, Systematisera, Standardisera, Städa och Se till, som har sitt ursprung från Toyotas LEAN-modell. Därefter besök på byggplatser för att observera hur organisationen arbetade enligt modellen och till detta föreslå eventuella förbättringsförslag. Implementering av ny version av fastighetssystem då arbetsgivaren skall installera en ny version som möjliggör en automatisering av merparten av arbetet kring hyreskontrakt, drift, underhåll mm som idag sker manuellt.
  • Dokumentation: Framtagande av en mall för objektspecifik dokumentation per byggnad, praktikanten arbetar med att skapa mallen och sedan komplettera med dokumentation till en av handledaren utvald byggnad. Granskning av samtliga hyresavtal och komplettering av gränsdragningslista drift&underhåll samt brandskydd. Fotodokumentation av bygge varje dag för att arbetsgivaren skulle ha tillgång till  fotobevis om något fel skulle inträffa.