• Miljöpåverkan: Utvärdera organisationens miljöpåverkan. Exempelvis en avdelnings carbon footprint, utsläpp från transporter eller hur de kan minska mängden avfall vid tillverkningen. Arbete gällande registrering och kategorisering av avfallsemballage. Göra en mindre utredning om arbetsgivarens interna miljöarbete och ge förslag på miljöförbättrande åtgärder. Systemframtagning av utsläppsmätning inom transportsektorn; samla in data och mäta utsläpp och energiförbrukning.

• Miljökommunikation: Se över den miljökommunikation som finns och komma med input utifrån ungas perspektiv.

Riskanalys: Identifierade risker inom olika områden av arbetsplatsen (säkerhet/hälsa/miljö) och ge förbättringsförslag.

• Energieffektivisering: Bistå i analys av hur fastigheter kan bli mer resurssnåla. Energikartläggning av byggnadsbestånd

Assistera: Exempelvis se över vindkraftsavtal eller bidra vid vattenanalys.

 Större projekt: medverka i ett projekt som involverade omhändertagande av förorenat vatten efter rengöring av pannor, arbeta med anställda på kemi- och återvinningsavdelningen där de gjort olika provtagningar (vattenprover), rondering och kalibreringar.