• Introduktion: Praktikanten fick genomgå en anpassad version av den introduktionsplan arbetsgivaren normalt har för nyanställda, men på en nivå som passar någon utan tidigare erfarenhet. Etablering på arbetsplatsen med mail, IT stöd, telefon och och så vidare. Följa med på utbildningar av olika slag.

• Projektassistens: Låt praktikanten ingå i ett befintligt projekt inom organisationen och vara behjälplig och ett stöd för projektledaren. Exempelvis framtagande av projektplan, bistå med research och analys, kartläggning, statistikinsamling och sammanställningar, marknads/konkurrensanalyser. Uppdatera företagets intranät och olika projektstatus.

• Riskanalys/kvalitetsarbete: Översyn och kartläggning av fabriksområden eller övriga arbetsplatser med uppföljning mot befintliga säkerhetsmanualer. Behöver manualer uppdateras/redigeras? Behöver personal på nytt erbjudas en genomgång av organisationens arbetsrutiner utifrån befintliga manualer?

• Orderhantering: Hjälpa till med säkerställande av order genom uppföljning och kontakt med underleverantörer. Se över rutiner när en ny artikel tas in i sortimentet eller en ny leverantör tillkommer.

• Inköp: Assisterade handledare under en inköpsprocess av ett instrument för att mäta partikelstorlekar. Fick då utvärdera olika leverantörer och sammanställa data liksom boka in möten. Intervjua respektive inköpare om vad som är specifikt för deras område. Stämma av/intervjua andra funktioner såsom produktion, R&D och MRS om vad som är viktigt för deras del. Sammanställa och dokumentera på engelska. Implementera i IMS som en av avdelningens rutiner.

• Utvärdering: Uppföljningsrapporter, kvalitetsförbättringar, efterkalkylering och tekniska utvärderingar. Exempelvis se över incidenthantering och rapportering. Ansvara för en undersökning som organisationen önskar att genomföra. I uppgiften ingick marknads/omvärldsanalys för att på ett lämpligt sätt bygga upp och formulera intervjufrågor, genomföra intervjuerna, sammanställa och presentera data.

• Dokumentframställning: Upprätta manualer och dokument för instruktioner och rutiner. Exempelvis introduktionsmaterial för nyanställda och förkunskapsmaterial för blivande service ingenjörer. Utveckla handböcker och standarder för att underlätta för konstruktörer och inhyrda konsulter så att de snabbt och enkelt ska kunna få information om vad särskilda steg i processflödet innebär.

• Utbildning: Informera och utbilda personal vid införande av ny utrustning och nya arbetssätt och rutiner. Exempelvis ta fram en frågesport kring intranätet på arbetsplatsen.

• Klassificera och kategorisera: Materialklassificering av exempelvis flygfoton. Registrera och kategorisera emballage som används.

• Mätningar: Analys av ljudmätningar och genomförande av egna mätningar på prototyper. Uppdatera kartor.

• Reklamation och kundsupport: Kartlägga felärenden och reklamationer. Ta fram instruktioner för de applikationer som används vid kundsupport.

• Material: Uppdatering och framställande av flödesscheman, kompetensmatriser, organisationsscheman och presentationer att använda internt och externt. Scanna in ritningar som pdf-filer. Göra animerade monteringsinstruktioner i programmet ”Inventor Publisher” som används i marknadsföringssyfte och till kunder.

• Upphandling: Bistå med information i upphandlingsprocesser

• Marknadsföring & CSR: Göra en film som förklarar företaget för en yngre målgrupp. Inkluderade intervjuer med personer på företaget med olika positioner och olika utbildningar.

• Fastigheter: Inventera Hyreskontrakt, Markinventering, inlärning av ett nytt Fastighets IT-system för att sedan lära de andra medarbetarna.

• HR: Arbeta med logistik kring sjukskrivningar och schemaläggning av personal.