Teknik och IT

 • Testarbete och identifiering av buggar inför lansering/eller uppdatering av ny produkt.
 • Mottagning av felanmälningar/ärenden och att hitta lösningar på dessa.
 • Se över hemsidan och ta fram nya förbättrings och/eller inspirationsförslag ”från en 20-årings perspektiv”.
 • Utveckling appar, framtagning intern databas mm.

Fastigheter och service

 • Jobba med energieffektiviseringsfrågor med syftet att minimera bostäders klimatpåverkan. Hur ser klimatmålen ut och hur kan arbetet mot dessa förbättras?
 • Inventering av befintliga hus inför kommande ombyggnationer.
 • Inventera och dokumentera äldre hus som idag inte har någon direkt användning. Marknadsundersökning om vad för typ av verksamhet som skulle kunna vara lämplig.
 • Lära sig om förvaltning och drift av bolagets fastigheter. Ge praktikanterna detaljinblick i frågor som värme, sanitetsteknik, luft, ånga och kyla samt medicinska gaser.
 • Arbetar bolaget enligt LEAN/5S-modellen? Vad innebär denna modell och på vilket sätt efterföljs den inom vissa produktionsområden/avdelningar? Tillämpas denna på samtliga områden eller kan det utökas än mer inom vissa?

Hälso- och sjukvård

 • Se över om kartritningar över sjukhusområdet/avdelningen är korrekta. Kan kostnader minskas/miljömål bättre uppnås genom flytt/omstrukturering av t ex lagerlokaler?
 • Arbete på analyslabb vid framtagande av nya metoder alternativt optimering av befintliga.
 • Provtagningar och analyser (ex. absorptionsförmåga/ hållfasthet). Hur kan man optimera själva testförfarandet av produkten eller utveckla produkten så att den blir mer effektiv, hållbar eller tålig?
 • Ta fram rapport om var det stora spillet/avfallet uppstår och åtgärder för att minska detta. Ta fram kostnadsberäkningar på de olika förslagen som presenterats.
 • Undersöka senaste nytt inom ett medicintekniskt område (proteser, ortoser, skor&inlägg, mammografi). Vilka medicintekniska produkter inom ert avdelningsområde är ”most recent” på marknaden? På vilka andra internationella marknader finns dessa produkter idag? Hur ser planerna ut för införande och marknadsetablering i Sverige? Vad visar hälsoekonomiska data? Kartläggning av tillverkare och leverantörer.
 • Lära sig hur man gör förebyggande underhåll på apparatur och sedan utföra den. Följa med på Mässa i Göteborg om e-hälsa och i Skåne på medicintekniska dagen. Rundvandringar och genomgångar. Eget projekt: göra en intern undersökning i kundnöjdhet på sjukhuset där man undersöker hur nöjda de olika avdelningarna på sjukhuset är med den tekniska servicen och vad som kan göras bättre.

Trafik och kollektivtrafik

 • Ta fram riktlinjer och strategier för utformning av framtidens infrastruktur i regionen.
 • Undersöka möjligheterna hur cykeltrafiken kan utökas utifrån små respektive stora insatser genom att samla in mätdata mm.

Allmänt

 • Framtagande av statistik, marknadsanalyser, konkurrensanalyser, omvärldsbevakning mm.
 • Presentera er som arbetsgivare och era olika avdelningar på gymnasieskolor och mässor. Uppdatera och ta fram material.
 • Översyn av arbetsplatsen och avstämning mot rådande säkerhets- och arbetsmanualer. Behöver personalen på nytt erbjudas en genomgång som praktikanten kan hjälpa till att förbereda?
 • Intervjua och sammanställa en kort presentation av medarbetarna på med syfte att lyfta avdelningens egna knowledge management och få en bättre inblick i varandras yrken och kompetensområden. Kartlägga var i landet det finns ingenjörsstudenter med relevant utbildning för era framtida behov.
 • Klocka/tidsbestämma olika moment i ett processflöde för att kartlägga eventuella flaskhalsar. Processflödet behöver inte vara inom en typisk produktionsanläggning utan kan innefatta jämförelser mellan olika avdelningar. Kan förbättringsförslag inhämtas från nästliggande avdelning i hur man arbetar här?
 • Intervjua olika personer på avdelning för inköp som specificerar vilka behov/problem som finns vad gäller befintlig utrustning. Kartlägga vilka alternativ som finns på marknaden, sammanställ fördelar/nackdelar och ta fram förslag på vilka nya alternativ som är mest lämpliga. Ta kontakt med återförsäljare.
 • Se över status för avdelningens lager idag och om inventeringssystemet kan utvecklas.