Södertälje Kommun – Praktik på Sveriges mest kreativa kommun

Hållbarhet är vårt enda val. Södertälje växer och konkurrensen om mark, vatten och andra tillgångar ökar. Kommunen har ett strategiskt läge i Stockholmsregionen och är en stad med en historisk stadskärna, väl utbyggd infrastruktur och en kanal som binder ihop Saltsjön och Mälaren.

På samhällsbyggnadskontoret i Södertälje arbetar vi med hela samhällsbyggnadsprocessen – från idé till genomförande och drift. Samhällsutveckling är ett samspel mellan offentliga och privata aktörer, där kommunen spelar en mycket viktig roll. Vi skapar förutsättningar för och leder genomförandet av en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling av vår kommun. Utvecklingen och förvaltningen av våra boendemiljöer, stadsmiljön, infrastrukturen och vår fina landsbygd är avgörande för Södertäljes utformning i dag och i framtiden.

Den långsiktiga hållbarheten står i fokus hos oss. Gör den det hos dig också?

Enheten Stadsmiljö ansvarar för planering och byggande av gator, parker samt myndighetsutövning inom trafik och parkering.

Totalt består enheten av ca 25 medarbetare i stadshuset och ca 30 medarbetare i yttre tjänst med parkeringsfrågor. De yrkeskategorier som finns på enheten är trafikingenjör, gatuingenjör, landskapsarkitekt, parkingenjör, renhållningsingenjör etc.

Enheten samarbetar i stor utsträckning med andra enheter på samhällsbyggnadskontoret såsom planenheten, mark- och exploateringsenheten och driftenheten.