Exempel på arbetsuppgifter för praktikanter

Arbeta på produktionsanläggningar för fjärrvärme och biokraftvärmeverk, både befintliga och även de som byggs just nu. Arbete med elnät, elkraft och IT-distribution. Arbeta med dokumentationsingenjörer och uppdatera ritningar från verklig produktionsanläggning till ritningar till datorsystemet. Under praktikperioder har möten med energiföretagets IT-ingenjörer också ingått, för att visa på hur arbetsgivarens olika anläggningar kommunicerar med varandra.…

Ta fram förslag på hur hållbarhetsredovisningar kan se ut i en årsredovisning. Inventera samtliga hyreskontrakt för lokaler och se över vilka som ansvarar för ventilation med syfte att hämta hem ansvaret för ventilationen. Praktikanten inventerade, sammanställde och gjorde slutligen beräkningar dels på de ekonomiska vinsterna av att arbetsgivaren kan styra ventilationsanvändning (t.ex. med hänsyn till…

IT-Konsult Arbete med ett eget projekt som löpte under hela anställningstiden. Det handlade om kodgranskning och praktikanterna fick en egen server på vilken de installerade en databas och ett kodgranskningsverktyg. Därinom granskade och kvalitetskontrollerade de pågående projekt för att hitta förbättringar och förenklingar åt företaget och lämnade en slutrapport i samband med praktikperiodens slut. Deltagande…

Teknik och IT Testarbete och identifiering av buggar inför lansering/eller uppdatering av ny produkt. Mottagning av felanmälningar/ärenden och att hitta lösningar på dessa. Se över hemsidan och ta fram nya förbättrings och/eller inspirationsförslag ”från en 20-årings perspektiv”. Utveckling appar, framtagning intern databas mm. Fastigheter och service Jobba med energieffektiviseringsfrågor med syftet att minimera bostäders klimatpåverkan.…

Förvaltningar • Fastighet: Arbete med stadens mark och fastigheter. Inblick i lokal försörjning, exploateringsprocesser, byggteknik och underhåll. • Lantmäteri: Ta fram kartor, geografisk data och analysera geografiska förhållanden. Vara med där mark ska mätas och hus ska byggas. • Miljö- och hälsoskydd: Följa med ut på livsmedelsinspektioner (restauranger), miljöinspektioner (strandskydd, företag, skolor mm) och alkohol-…

• Introduktion: Praktikanten fick genomgå en anpassad version av den introduktionsplan arbetsgivaren normalt har för nyanställda, men på en nivå som passar någon utan tidigare erfarenhet. Etablering på arbetsplatsen med mail, IT stöd, telefon och och så vidare. Följa med på utbildningar av olika slag. • Projektassistens: Låt praktikanten ingå i ett befintligt projekt inom organisationen och…

• Laboration: Provtagningar, produkttester och provning. Ta fram nya material, ta prover på pappersmassa i tillverkningsprocessen eller göra en vattenanalys och sedan sammanställa resultaten. Praktikanten har från start arbetat på den mättekniska avdelningen som en nyanställd vilket bl a innebär att hjälpa till vid olika typer av mätningar, både i labb och i fält. göra materialtester…

• Allmänt: Implementera nya system och lösningar, informera om nätstatus, stötta fälttekniker, arbeta med kravställningar för IT-lösningar, skapa tjänstekatalog för IT, installera operativsystem för molnteknologi på datorkluster. • Programmera och koda: Utveckla hemsidor och bistå vid modellering och programmering. Utbildning i kodning, till exempel i kodspråken PHP och MySQL för att sedan kunna städa och refaktorisera…

• Miljöpåverkan: Utvärdera organisationens miljöpåverkan. Exempelvis en avdelnings carbon footprint, utsläpp från transporter eller hur de kan minska mängden avfall vid tillverkningen. Arbete gällande registrering och kategorisering av avfallsemballage. Göra en mindre utredning om arbetsgivarens interna miljöarbete och ge förslag på miljöförbättrande åtgärder. Systemframtagning av utsläppsmätning inom transportsektorn; samla in data och mäta utsläpp och energiförbrukning. •…

Ritningar: Bistå vid framställning av ritningar och göra beräkningar med hjälp av arkitekt. Beställa ritningar. Kartläggning: arbete med en komplett energikartläggning av fastigheter där följande ingått, en komplett kartläggning av mätare och avtal, utredning kring hur vidaredebiteringen kan optimeras samt kartläggning och förslag på optimering av abonnemang vilket resulterat i besparingspotential på 250 -300 000 tkr/år. Modellering:…

Hjälpa till att ta fram projektplan och stötta projektledare. Exempelvis bistå med research och analys i projekt inom energieffektivisering eller kartlägga biomedicinaktörer i Sverige. Bistå med matematiska beräkningar gällande investeringskalkyler av regionala infrastrukturprojekt. Hjälpa till i bygget av en ”upplevelsestation”, där personer kan komma och uppleva hur det är att sitta i en hytt under…

• Transport: Ansvara för transportplanering av kunders produkter. • Material: Skapa platser för nya artiklar, ta bort artiklar, kolla emballage, räkna antal artiklar och undersöka om artiklar används. • Effektiviseringar: Exempelvis uppdatera montageinstruktioner och utveckla produktionslinans layout eller kartlagt och mätt upp fabriksyta för att optimera interntransporter. Ta fram statistikunderlag för förbättringsarbete • Kartläggning: Kartläggning av logistiska och…

• Förbättring och effektivisering: Effektivisering av tillverkningsprocesser, automatisera eller förbättra materialflöden, uppföljning av kostnads- och effektivitetskalkyler över produktion. Exempelvis ta fram lösningar för förbättrad borrspånsuppsugning i borrningsmaskiner. En praktikant har fått i uppgift att undersöka möjligheter att ta fram/köpa in en ny utrustning inom en tillverkningsprocess för en given delprodukt. Nuvarande metod för tillverkning av delprodukten…