Tekniksprånget Challenge

Tekniksprånget Challenge är en open innovation-tävling som ger alla praktikanter inom Tekniksprånget möjligheten att samarbeta över arbetsgivargränserna. Tillsammans får de möjligheten att, med hjälp av ingenjörskap och innovation, lösa en högaktuell samhällsutmaning. Deltagarna få ta del av inspirationsföreläsningar, träna på att samarbeta i grupp helt på distans, göra marknadsundersökningar, ta fram kreativa idéer och göra intresseväckande presentationer.

Tävlingen pågår under sex veckor varje termin. Syftet med Tekniksprånget Challenge är att bredda bilden av ingenjörsyrket och förbereda praktikanterna inför kommande studier. Tävlingen är frivillig för praktikanterna att delta i och genomförs under ordinarie praktik. Inbjudningar skickas ut till praktikanterna efter praktikperiodens start.

Tävlingen är utformad så att praktikanterna kan lösa utmaningen tillsammans, utan att behöva hjälp från sina handledare. Tekniksprånget Challenge kan vara en bra avlastning för handledarna på så sätt att praktikanterna kan ägna tid åt utmaningen till exempel under perioder med färre arbetsuppgifter eller när handledaren inte är tillgänglig. Tävlingsresultaten kommer visas öppet och inte ägas av någon.


Hösten HT21

Minska konsumtionsbaserade växthusutsläpp

Varje vara vi köper lämnar avtryck på klimatet i form av konsumtionsbaserade växthusgaset. Det gäller transport, produktion och konsumtion. Idag ligger de svenska nivåerna, enligt Naturvårdsverket, på ca 8 ton per person och år. Vi behöver sänka det till ett ton för att uppnå Parisavtalets långsiktiga klimatmål. 

Se lagens bidrag här


Våren HT21

Framtidens vård och omsorg

Välfärdstjänster skiljer sig på många sätt från såväl näringslivet som andra samhällsfunktioner. Men de kan utvecklas på liknande sätt i samspelet mellan ny teknik, verksamhetsutveckling, medarbetarna och användarna. Vad är möjligt att göra? Vad är lämpligt att göra? Vad kan göras annorlunda för att öka användarnas livskvalitet?

Se lagens bidrag här


Pilotomgång HT20

Hållbara transporter

En ökande medvetenhet om klimateffekter och miljöpåverkan får privatpersoner och företag att ställa om till en mer miljövänlig livsstil och verksamhet. En av de mest miljöpåverkande delarna i privatpersoners vardag och många organisationers verksamhet, är transporter. Varje lag ska planera en innovativ och hållbar transportlösning som minimerar lokal miljöpåverkan samt minskar koldioxidutsläppen. 

Se lagens bidrag här